Easy Photo Uploader dla Facebook'a 0.9.6.6 uaktualniony

Facebook najprawdopodobniej uaktualni? swoje APi do obs?ugi plików graficznych ponownie, wobec czego mo?ecie otrzymywa? komunikat o tre?ci :

“problem z pobieraniem albumów”

Problem ten mo?na usun?? poprzez pobranie najnowszej wersji Easy Photo Uploader dla Facebook'a :

Pobierz Photo Uploader dla Facebook'a

Aktualizacja ta jest oczywi?cie bezp?atna, i jest wielce zalecana celem zachowania kompatybilno?ci z Facebook'iem

Nie zapomnij, aby śledzić nas na nowy profilu ObviousIdea na Facebook'u fan page.
Jak zawsze, jeste?my tutaj i s?uchamy Twojego zdania, pomys?ów i sugestii, a tak?e brakuj?cych nowych funkcji programu.

Obecnie szukamy Beta-Testerów korzystaj?cych z konta Google, wysy?aj?cych swoje zdj?cia do sieci ( jak np. Picasa ) celem wspó?tworzenia nowego programu, zwanego roboczo PhotoLikr – centrum oceniania , program pozwalaj?cy tworzy? galerie Online, dzielenie si? zdj?ciami z przyjació?mi z mo?liwo?ci? sortowania i oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy Photo Uploader dla Facebook'a 0.9.3.2 dostępny

Easy Photo Uploader for Facebook umożliwia udostępnianie zdjęć Albumy na Facebooku jest aktualizacja do nowej wersji 0.9.3.2, pozwalaj?c na zarz?dzanie Twoj? prywatno?ci? oraz w prosty sposób wgrywanie wsadowe obrazów.

Mo?esz pobra? najnowsza wersj? ze strony produktu Photo Uploader dla Facebook'a.

Pobierz BEZPŁATNIE

Historia wersji aplikacji :

v0.9.3.2 – 2011-04-01
-naprawiono wiele b??dów awaryjnego zamykania aplikacji
===================================

v0.9.3.1 – 2011-03-30
– zawiera nowy 'wy?apywacz' wyj?tków, aby wys?a? ca?kowicie anonimowo informacje do nas, by?my mogli stale ulepsza? program
===================================

v0.9.3 – 2011-03-22
– Naprawiono- zmieniono szefa ds. produktu- dodano wsparcie wieloj?zyczne- dodano nowe t?umaczenia- uaktualniono niektóre odno?niki do strony Obvious Idea

Mo?esz zostawi? komentarz w tym w?tku, ale nie zapomnij tak?e polubi? ( po prawej na górze ) naszej NOWEJ strony na Facebook'u : http://facebook.com/obviousidea

Bezpłatny Light Image Resizer 4.0.4.8 dostępny do pobrania

Image Resizer
Image Resizer

Obviousidea pracuje bez wytchnienia, nawet w niedziele ! Podzi?kowania dla nowych u?ytkowników za uwagi i spostrze?enia, zbudowaliśmy nowe światło Bezpłatne Image Resizer 4.0.4.8, dost?pny do pobrania ju? teraz, nadal bezp?atny i nadal z wieloj?zycznym interfejsem.

Sprawd? list? najnowszych zmian programu Image Resizer na tej stronie

Light Image Resizer – 4.0.4.8 – Wersja 2011-03-27
================================================
Naprawiono: B??d podczas przetwarzania “Floating point division by zero”
Naprawiono: Zaznaczenie zezwolenia zapisu nie dzia?a na niektórych nap?dach, powoduj?c b??d i komunikat o "brak dost?pu”
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po anulowaniu procesu przetwarzania o tre?ci “Nie mo?na pod?wietli? zablokowanego lub niewidocznego okna”
Naprawiono: B??d podczas pytania o podmienienie pliku, skutkuj?cy komunikatem o niedost?pnych tematach, wyst?puj?cy na niektórych systemach
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po usuni?ciu danego profilu o tre?ci “Nie przypisany profil"
Naprawiono: Awaryjne zamkni?cie aplikacji po przerwaniu przetwarzania
Usprawniono: Komunikat o b??dzie zapisu do Rejestru pojawi si? tylko raz

Pobierz Light Image Resizer tutaj , lecz pami?taj, i? instaluj?c now? wersj? - istniej?ca kopia programu zostanie zast?piona.

DownloadImage Resizer Pobierz Light Image Resizer 4.0.4.8

PhotoOnWeb 0.9.3.4 wydany

PhotoOnweb wall view photo gallery
PhotoOnWeb - witryna z galeri? zdj?? online

PhotoOnWeb - nasz program do udost?pniania albumów zdj?? oraz serwis pozwalaj?cy na przechowywanie i wy?wietlanie Twoich zdj?? zosta? uaktualniony do wersji 0.9.3.4

Wprowadza on nowy wygl?d galerii, zwany “?cian?”. Zalecany jest zw?aszcza wtedy, gdy posiadasz ogromn? ilo?? zdj?? ( 300 obrazów i wi?cej ) , a chcesz je wy?wietli? w postaci miniatur ( z opcj? powi?kszenia skryptem 'lightbox', po najechaniu na nie )

Zapewnia p?ynne renderowanie przy pomocy JavaScript, co oznacza kompatybilno?? z tabletami, systemem Android, iPhone, iPad.

Mo?esz zobaczy? w pe?ni dzia?aj?ce demo na ?ywo, pod adresem :
http://albums.photoonweb.com/vacances/Beijing_2009/

oczywi?cie, sugestie i uwagi s? mile widziane, a my z kolei ci??ko pracujemy nad ulepszaniem w niedalekiej przysz?o?ci PhotoOnWeb, by zapewni? jeszcze lepsze us?ugi online do udost?pniania Twoich zdj?? i ca?ych albumów.

Pobierz bezpo?rednio z tej witryny :

Pobierz PhotoOnWeb 0.9.3.4

Wyra? swoje zdanie, prze?lij opini? w komentarzu poni?ej i pomó? ulepszy? przysz?e wersje tego oprogramowania

ObviousIdea dostępny na Nikonians – społeczności użytkowników Nikona

ObviousIdea featured on Nikonians – Nikon users community

Dzisiaj do??czyli?my do jednej z najpopularniejszych spo?eczno?ci u?ytkowników aparatów cyfrowych maki Nikon

http://blog.nikonians.org/archives/2011/03/obvidea-fb-free.html

Nikonians® - spo?eczno?? dla wszystkich pasjonatów i u?ytkowników Nikon®, ?wiatowa 'kolebka' dla fotografów Nikona. Nasze strony i us?ugi s? w ca?o?ci dla tych wszystkich, którzy podejrzewaj? lub wiedz?, ?e sprawdza si? has?o firmy "Nikon - makes a difference". Spo?eczno??, jej witryny i podmioty dzia?alno?ci s? w?asno?ci? Bo Stahlbrandt'a i José Ramón Palacios'a. Wszyscy jeste?my pasjonatami Nikona (ang. Nikonians), tak jest, wierzymy w technologi? Nikona i korzystamy z akcesoriów tej firmy jak nikt. Strony te nie nale?? ani w ?aden sposób nie s? stowarzyszone z firm? Nikon Corporation, ani z ?adnymi firmami/spó?kami z ni? powi?zanymi.

Nieoczekiwanym efektem tego postu, jest ??danie wydania aplikacji Light Image Resizer na system MacOS, i nie niestety nie mamy lub planu na najbliższą przyszłość jabłko wersji Mac OS, dopóki ObviousIdea b?dzie aktywne na iPad oraz iPhone korzystajcie z tych obrazów.