Easy Photo Uploader 0.9.2.1

Nowa wersja Easy Photo Uploader dla Facebook'a , Naszego zamiennika Facebook'owej aplikacji do wysy?ania obrazów na serwer FB zosta?a uaktualniona do numeru 0.9.2.1

Zanim napisz? kilka pochwa? o programie, najpierw musz? uprzedzi?, ?e odkryli?my pewne problemy po Naszej stronie, lecz potrzebne wyja?nienia i rozwi?zania odnalaz?y si? w dokumentacji Facebook'a.
Aplikacja posiada tzw. "bilety" mo?liwe do przetworzenia przez APi Facebook'a, w zale?no?ci od ilo?ci aktywnych u?ytkowników.
Oznacza to, ?e musi by? du?o u?ytkowników korzystaj?cych i pisz?cych posty na stronie, by uzyska? wi?ksze prawa dost?pu do APi Facebook'a.. Jak to zrobi? ? .. Có?, wi?cej wyja?nie? troszk? pó?niej

Najnowsz? aktualizacj? mo?esz pobra? na dedykowanej stronie :

Aktualizacja Easy Photo Uploader