Bezpłatny Light Image Resizer 4.0.4.8 dostępny do pobrania

Image Resizer
Image Resizer

Obviousidea pracuje bez wytchnienia, nawet w niedziele ! Podzi?kowania dla nowych u?ytkowników za uwagi i spostrze?enia, zbudowaliśmy nowe światło Bezpłatne Image Resizer 4.0.4.8, dost?pny do pobrania ju? teraz, nadal bezp?atny i nadal z wieloj?zycznym interfejsem.

Sprawd? list? najnowszych zmian programu Image Resizer na tej stronie

Light Image Resizer – 4.0.4.8 – Wersja 2011-03-27
================================================
Naprawiono: B??d podczas przetwarzania “Floating point division by zero”
Naprawiono: Zaznaczenie zezwolenia zapisu nie dzia?a na niektórych nap?dach, powoduj?c b??d i komunikat o "brak dost?pu”
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po anulowaniu procesu przetwarzania o tre?ci “Nie mo?na pod?wietli? zablokowanego lub niewidocznego okna”
Naprawiono: B??d podczas pytania o podmienienie pliku, skutkuj?cy komunikatem o niedost?pnych tematach, wyst?puj?cy na niektórych systemach
Naprawiono: B??d wyst?puj?cy po usuni?ciu danego profilu o tre?ci “Nie przypisany profil"
Naprawiono: Awaryjne zamkni?cie aplikacji po przerwaniu przetwarzania
Usprawniono: Komunikat o b??dzie zapisu do Rejestru pojawi si? tylko raz

Pobierz Light Image Resizer tutaj , lecz pami?taj, i? instaluj?c now? wersj? - istniej?ca kopia programu zostanie zast?piona.

DownloadImage Resizer Pobierz Light Image Resizer 4.0.4.8