Image Resizer 4.0.5.2 uaktualniony – alternatywa MS PowerToys daw. od VSO

Image Resizer
Image Resizer

Nowy Bezp?atny Light Image Resizer 4.0.5.2, dost?pny do pobrania ju? teraz, nadal bezp?atny i nadal z wieloj?zycznym interfejsem. Ci?gle poprawiany i ulepszany pod k?tem wydajno?ci i mo?liwo?ci dzi?ki tysi?com opinii u?ytkowników - wszystko po to, by rozwi?za? problemy wszelkiej ma?ci zwi?zane z aplikacj?.

Sprawd? list? najnowszych zmian Image Resizer na tej stronie

Pobierz Light Image Resizer tutaj , lecz pami?taj, i? instaluj?c now? wersj? - istniej?ca kopia programu zostanie zast?piona.

DownloadImage Resizer Pobierz Light Image Resizer 4.0.5.2