Light Image Resizer – ისტორია


რა არის ახალი ვერსია 6

 • ვრცელდება მოედანზე რეჟიმი ხდის სურათი მართკუთხა დასძინა ბუნდოვანი შინაარსის (for Instagram) (ნიმუში იმიჯი)
 • შექმნათ ანიმაციური GIFs ცალკეული სურათების რამდენიმე გადასვლის ეფექტი (ნიმუში იმიჯი)
 • გადარქმევა ზომები, რათა მხოლოდ გადარქმევა ფაილები გარეშე შეცვლის შინაარსი
 • მექანიკური ვიზუალური მოსავლის დამატებული სურათები (ნიმუში იმიჯი)
 • ფონის (პასუხი remove.bg)
 • მეტამონაცემები დაკონფიგურირება: შერჩევა, რომელიც მეტადატის შენარჩუნება, ან წაშლა, ან თუნდაც override (ტექსტი დაფუძნებული ღირებულებების) (ნიმუში იმიჯი)
 • New კოლაჟი თარგები განსაცვიფრებელი ფორმატისთვის (ნიმუში გალერეა)
 • …და სხვა გაუმჯობესებები

ცვლილებების სრული ჩამონათვალისთვის იხილეთ ქვემოთ…


Light Image Resizer – 6.0.6.0 – Built 2021-02-15

FIXED:

 • some resize policy options were broken, which could result in some images being inadvertently resized
 • when undoing a lossless crop, the save button was not always disabled, which could lead to a crash when clicked

Light Image Resizer – 6.0.5.0 – Built 2020-12-08

FIXED:

 • certain malformed or damaged TIFF files could cause the application to crash
 • watermark text position was not saved correctly
 • Crop mode was missing background color selector (used for images smaller than target dimensions)
 • corrected some mistakes in contextual help

Light Image Resizer – 6.0.4.0 – Built 2020-11-02

NEW:

 • policy options added to skip files which are smaller/larger than target dimensions

FIXED:

 • processing could hang when aborting from a warning prompt (for example warning about bad quality)
 • unable to create a collage when “Recreate folder structure on destination” was enabled
 • preview form was not closed when switching to collage mode
 • wrong filename could be shown in log when choosing to rename already existing file
 • collage was misaligned when using slash layouts

Light Image Resizer – 6.0.3.0 – Built 2020-07-23

NEW:

 • watermark can now use both image and text at the same time

FIXED:

 • high memory consumption when adding lots of files, which could lead to out of memory issues
 • no appropriate error was reported in some cases when disk was full
 • output from certain source formats (like JPEG2000) could be empty in some cases
 • metadata was not copied when source file was PSD
 • metadata tags with UTF-8 encoding were not correctly decoded when used in watermark text
 • memory corruption could occur in some cases when handling EXIF metadata
 • IPTC tags in watermark text could just display “N/A” when IPTC was disabled in Misc tab (not copied to output)
 • drag & drop from some older (non-Unicode) applications was not working

IMPROVED:

 • log can now be scrolled without having focus

Light Image Resizer – 6.0.2.0 – Built 2020-06-10

NEW:

 • support for reading Canon .cr3 raw files

FIXED:

 • clicking cancel during processing and then continuing could lead to a crash
 • undoing a manual crop did not disable the save button, which could cause a crash when clicked
 • context help was broken for some controls
 • mouse scrolling in help window worked only if it had focus
 • screen width & height were not updated when resizing animated GIFs, leading to enlarged background

IMPROVED:

 • validate remove.bg API key when entering
 • clearer message for errors during background removal
 • when undoing a manual crop, the crop selection is now displayed again automatically
 • use LZW compression for TIFF output when converting from other formats
 • log proper error in case dimensions are too large for output format

Light Image Resizer – 6.0.1.0 – Built 2020-03-03

FIXED:

 • manual crop crashed in some cases when saving
 • division by zero when size is set too small
 • collage preview was not correct for sizes smaller than 1000
 • sometimes preview was not loading on first try
 • preview was not showing split lines when using split in parts option for transparent images

IMPROVED:

 • when doing a manual crop the thumbnail in the list is now updated
 • changed collage size in preview will apply to dimensions in main window
 • when adding HEIC files and a required codec is missing a notice is shown

Light Image Resizer – 6.0.0.24 – Built 2020-01-06

NEW:

 • background can now be filled with a color when using background removal

FIXED:

 • dimensions could not be set to values smaller than 1.00 in/cm when Mode was set to Stretch
 • potential deadlock when processing is cancelled
 • deadlock when cancelling overwrite prompt
 • wrong dimensions could be output when processing certain raw files
 • out of memory issue when outputting files with huge dimensions

Light Image Resizer – 6.0.0.20 – Built 2019-11-21

FIXED:

 • remove.bg link was not clickable
 • some dialogs were not scaled to DPI correctly

Light Image Resizer – 6.0.0.18 – Built 2019-11-07

FIXED:

 • load fallback for Fuji raw files (.RAF) from newer cameras did not work
 • installer was unable to close the application while update form was showing

Light Image Resizer – 6.0.0.16 – Built 2019-10-22

NEW:

 • added option “Expand image to background size” for background removal

FIXED:

 • loading of WebP images could fail on systems without codec
 • there could be duplicates when using “Save as” and choosing to overwrite an existing profile
 • background could be scaled incorrectly with remove.bg, not filling the image
 • effects were applied before removing background, which could lead to unexpected results
 • background removal options were not checked before preview
 • fit to window was not applied if preview was reloaded with different dimensions

Light Image Resizer – 6.0.0.14 – Built 2019-10-10

FIXED:

 • message “Please enter a valid resolution” could appear when leaving one dimension empty (wildcard)
 • some settings were not kept when changing collage preview
 • drag & drop to collage form was not working
 • animated GIF could produce empty output
 • background removal only used preview size

IMPROVED:

 • don’t stretch images larger than original size by default when fitting to window

Light Image Resizer – 6.0.0.10 – Built 2019-09-25

NEW:

 • added mode “Extend to square” which adds blurred content to make the image rectangular
 • added action to create animated GIF from input files
 • rename action to just rename files without changing image contents
 • more layout templates for collage
 • drop target area to easily add files by drag & drop (can be enabled in settings)
 • manual crop by right-clicking an image in the list
 • images in listview can be re-ordered manually by dragging
 • dynamic watermark text color (image’s average color or complementary color)
 • round edges option (see Effects)
 • Background removal powered by remove.bg (see respective tab)
 • added output format “Icon (.ico)”
 • background color for preview window can be changed via right-click menu
 • select which metadata values to keep or remove, text based values can also be replaced
 • auto-detect width and height when creating new profile with dimensions in name (like “Photos 800×600”)
 • JPEG compression can be optimized to create smaller files (see Optimization tab)
 • colors can now be entered as HTML color values (for background or watermark text colors)
 • default action for close button when processing has finished can be changed (see Settings, Process tab)
 • save as for profiles (via “…” icon), to save current changes under different name

FIXED:

 • preview is not updated when replacement color is changed in settings
 • embedded thumbnails were not updated when copying metadata
 • crash or error when resizing 1bit image and output is PDF
 • relative paths for collage filename did not work
 • unit could be set to something else than pixels for collage in some cases
 • preview for collage was showing normal preview after collage window, which could lead to crashes
 • custom format for %CreationDate% and %ModificationDate% watermark tags was not working
 • error could occur when trying to backup raw files with action set to “Replace original”

IMPROVED:

 • images are now kept untouched if size is set to 100% and no other effects are applied
 • workaround for some 3rd party shell extensions where files could not be loaded by drag & drop
 • combined PDF creation is way faster now using multi-threading
 • changes to image list in collage window are now reflected in main image list
 • accept path with filename for /Dest parameter and set output format accordingly
 • command line switch “/OptionsPage” can be used to go to options page
 • a folder can now be dropped on the destination box to insert its path
 • support for EXIF date tags located in wrong IFD section for watermark text (some Samsung devices)
 • keep zoomed view rectangle when updating preview

ძველი ცვლილებები…